1.        انتخاب گزینة درخواست عضویت از صفحة اول صفحة اصلی کتابخانة مرکزی؛  
2.       تکمیل فرم درخواست عضویت؛
3.       ارائة حضوری فرم تکمیل شده به کارشناس کتابخانه؛