2. انتخاب گزینه"نظرسنجی از کاربران مرجع مجازی" از کادر سمت راست صفحه؛
3. پر کردن فرم مربوط  به نظرسنجی؛
4. ارائه پیشنهاد و انتقاد؛
5. ارسال فرم مربوط.