1.     اعلام مشخصات کتاب دردست ترجمه (شامل نام کتاب، نام نویسنده یا نویسندگان، سال نشر، نام ناشر، شابک کتابISBN) ( توسط عضو هیئت علمی  (مترجم کتاب) به معاونت پژوهشی واحد.
2.     واریز مبلغ 25000 ریال به حساب سیبا به شمارة 2172439001006 به نام خزانه داری کل، مرکز نشر دانشگاهی نزد بانک ملی شعبه پارک کد 183.
3.     ارسال اسکن فیش بانکی واریز شده (که نام عضو هیئت علمی، مترجم، در قسمت نام پرداخت کننده آن ذکر شده باشد) به پیوست نامه درخواست اعلام ترجمه.
ارسال نامه اعلام ترجمه به همراه تصویر فیش بانکی مبلغ واریز شده از سوی معاونت پژوهشی واحد به مرکز نشر، اسناد و کتابخانة مرکزی دانشگاه برای اطلاع رسانی به سایر دانشگاه­ها.
4- به منظور اطلاع رسانی ترجمه در سایر دانشگاه­ها ،جهت پرهیز از دوباره­کاری، کتابی که توسط عضو هیئت علمی سایر دانشگاه­ها در دست ترجمه است، با توجه به موضوع کتاب و گروه آموزشی مربوط، به اعضای هیئت علمی دانشگاه اطلاع داده می­شودبرای این منظوربا واحدهای مرتبط با موضوع کتاب در دست ترجمه.مکاتبه می شود