1.  برگزاری جلسه با موزع  برای تبیین سیاست­های توزیع و فروش کتاب­های دانشگاه؛
2.  عقد قرارداد شش ماهه یا یکساله با موزع؛
3.  مکاتبه با دفتر حقوقی و امور مالی دانشگاه برای پیگیری ادامة روند توزیع.