​1- دریافت فرم درخواست اکانت و تکمیل آن  توسط متقاضی هیات علمی

2- ارسال فرم  درخواست هیات علمی  به معاونت پژوهشی دانشگاه از طریق سامانه اتوماسیون 

3- بررسی درخواست دریافتی و ایجاد اکانت توسط کارشناس معاونت پژوهشی

4- ارسال کلمه عبور و نام کاربری اکانت ایجاد شده به آدرس الکترونیکی مربوط به صاحب اکانت