​1- دریافت فرم درخواست ثبت مجله در سامانه گلستان جهت ارسال اطلاعات مجله مورد نظر خود جهت  ثبت و  یا ویرایش مشخصات مجله موجود در سامانه گلستان   

2- تکمیل فرم درخواست  و درج کامل اطلاعات خواسته شده درباره مجله

3- ارسال فرم تکمیل شده به وسیله  سامانه اتوماسیون دانشگاه  از سوی معاونت پژوهشی دانشکده  به  معاونت پژوهشی دانشگاه 

4-  بررسی فرم ارسال شده  و  ثبت یا انجام تغییرات مجله  توسط کارشناس  معاونت پژوهشی