1.       انتخاب گزینه تمدید کتاب در صفحه اصلی کتابخانه مرکزی؛
2.       ورود به صفحه شخصی دانشجو؛
3.       ورود کلمه کاربری و رمز عبور؛
4.       انتخاب کتاب مورد نظر و تمدید آن .