1- دریافت و تکمیل فرم تقاضای دستیار پژوهشی توسط دانشجو 
2- بررسی امکان پرداخت مبلغ دستیار پژوهشی از محل اعتبار ویژه استاد در واحد
3- تایید فرم توسط استاد مربوطه و دانشکده و ارسال اصل فرم تکمیل و امضاء شده به معاونت پژوهشی و تصویر آن به پیوست نامه اداری از طریق سامانه اتوماسیون دانشگاه به معاونت پژوهشی و فناوری
4- بررسی درخواستهای ارسالی به معاونت پژوهشی جهت احراز شرایط دانشجو و استاد و تایید نهایی فرم درخواست
5- ارسال فرم تاییدشده به مدیریت مالی از طرف معاونت پژوهشی طی نامه اتوماسیونی و ارسال رونوشت نامه­ به واحد ارسال کننده