1- تهیه نامه برای اعلام توانایی ها و دعوت جهت شرکت در جلسات و انجام مذاکرات اولیه.

تذکر : ممکن است این جلسات به دفعات تشکیل و یا چندین برنامه بازدید از دانشگاه گذاشته شود.

2- پس از بررسی ، پیش نویس تفاهمنامه توسط کارشناس پژوهشی از کارفرما دریافت می شود.

3- کارشناس پژوهشی پیش نویس تفاهمنامه را به دفتر حقوقی ارسال می نماید.

4- در صورت تایید پیش نویس تفاهمنامه توسط دفتر حقوقی، به تعداد نسخی که در خود پیش نویس تفاهمنامه قید شده است، تکثیر و جهت تایید به ریاست دانشگاه یا معاونت پژوهشی و فناوری ارائه می گردد.
تذکر : در صورت عدم تایید ، با کارفرما تماس برقرار می شود و کارفرما پیش نویس قرارداد خود را اصلاح می نماید.

5- پیش نویس های تایید شده از طرف دانشگاه برای کارفرما ارسال می شود.

6- کارفرما پیش نویس های دریافتی را پس از تایید، شماره گذاری می کند و تاریخ دقیق قرار داد را در آن ذکر می نماید.


7- کارفرما یک نامه به پیوست تفاهمنامه ها الصاق می نماید و یک نسخه از آن را برای ریاست دانشگاه و یا معاونت پژوهشی و فناوری ارسال می نماید.
      تذکر 1: آغاز فعالیت های مشترک از همین زمان می باشد.
      تذکر 2: این فرآیند دوسویه می باشد و در پاره ای از موارد پیش نویس همکاری از سوی دانشگاه به سازمان ها ارسال می گردد.​