نحوه استفاده از ​ سامانه سرمد

نحوه اجرای برنامه های GPU  در سامانه سرمد