ganj.jpg 

مجموعه گنجنامه در نشانی زیر 

http://unipress.sbu.ac.ir

ذیل کتاب‌های معماری و شهرسازی قابل مشاهده است.

 
 


مع.JPG

انتشار مجموعۀ 20 جلدی گنجنامه یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای معرفی آثار ناشناختۀ تاریخ معماری چند هزار سالۀ این سرزمین است که آثار برجستۀ بسیاری پدید آورده است و این آثار به مثابه میراثی غنی در اختیار ماست. این میراث گرانبها گنجینه‌ای از اصالت‌ها و ارزش‌ها را در خود محفوظ داشته است و نشان از هویتی دارد که امروزه نیازمند بازشناسی آن هستیم.

ادامه مطلب...