بر اساس سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه و همچنین با توجه به یارانه تخصیصی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و میزان اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیئت علمی ،هر ساله اقدام به خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران انجام می گردد.