فراهم کردن امکان جستجو در منابع موجود کتابخانة مرکزی و کتابخانة واحدهای دانشگاه برای همة کاربران.