نشر آثار علمی (تاًلیف یا ترجمه) اصیل و ارزنده اعضای هیئت علمی دانشگاه، شامل متون درسی و کمک درسی، متون کهن ارزشمند، آثار مرجع مانند کتابشناسی‌ها، فرهنگ‌ها، واژه نامه­ها، کتاب­های مرجع، گزارش‌های علمی و متن سخنرانی‌های ارائه شده در همایش‌های برگزار شده با همکاری دانشگاه ( نسخة چاپی و الکترونیکی) که در شورای انتشارات دانشگاه تصویب شده باشد.