آیین نامه طرح های درون سازمانی ویژه علوم انسانی

آیین نامه طرحهای درون سازمانی

دستورالعمل اجرایی طرح های پژوهشی

دستورالعمل معادل سازی ساعات طرح پژوهشی موظف اعضای هیئت علمی

راهنمای تدوین و نگارش گزارش نهایی طرح درون سازمانی​​