آقای مجید خیرخواهان
مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری
شماره تماس: 29902236
آقای بهزاد شیرزاده
مسئول دفتر مدیران معاونت پژوهشی و فناوری
شماره تماس: 29902066، 29902067
آقای سجاد محرابی
عاملیت مالی معاونت پژوهشی و فناوری
شماره تماس: 29905896

فعالیت های این مدیریت عبارتند از:
طرح‌های پژوهشی داخلی، قطب‌های علمی، هسته‌های پژوهشی، کارنامه پژوهشی اساتید، واحدهای پژوهشی، امور همایش‌های علمی، بررسی کفایت دستاوردهای دانشجویان دکترا، مراسم هفته پژوهش، ثبت مجلات در گلستان، امور عضو وابسته، اعتبارسنجی نشریات، امتیازدهی کتب
 

خانم محبوبه امینیان(معاون حوزه مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی)

 • طرح‌های درون سازمانی
 • امور عضو وابسته
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش

شماره تماس:​ 29902315           
 

خانم زهرا جدید(رئیس اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی)

 • بررسی کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش

شماره تماس:​ 29902699
 
 

آقای آرمان پورقاز(کارشناس پژوهشی)

 • اعتبارسنجی نشریات
 • سامانه خیام
 • تهیه کارنامه پژوهشی اساتید
 • امتیازدهی کتاب
 • سایت معاونت پژوهشی

شماره تماس:​ 29902316
 
 

خانم راهله انتظار یزدی(کارشناس پژوهشی)

 • ارزیابی پژوهشی
 • سامانه علم‌سنجی

شماره تماس:​ 29902699
 

خانم بهاره حسن زاده(کارشناس پژوهشی)

 • امور برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌ها(داخل و خارج دانشگاه)
 • قطب‌های علمی
 • واحدهای پژوهشی
 • هسته‌های پژوهشی

شماره تماس:​ 29902314
 

خانم سامیدخت قمری(کارشناس پژوهشی)

 • تهیه کارنامه پژوهشی اساتید
 • اعتبارسنجی نشریات
 • سامانه خیام
 • ثبت مجلات در گلستان

شماره تماس:​ 29902314
 

خانم الهه سلیمان‌زاده(کارشناس پژوهشی)

 • اخلاق در پژوهش
شماره تماس:​ 29902699

فعالیت های این مدیریت عبارتند از: 
خریدهای ریالی و ارزی، اعتبار ویژه،  فرادکترا، خرید تجهیزات، نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران، پژوهانه، دستیار پژوهشی،  پرداخت مبلغ تشویق مقاله و کتاب،  سیستم گلستان،  سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)، امور مالی و نیروی انسانی معاونت پژوهشی، آزمایشگاه مرکزی، فرصت مطالعاتی، سفرهای علمی، بودجه‌های تعمیر و تجهیز دستگاه‌های پژوهشی
 
 

فرح رمضانی( معاون حوزه مدیریت پشتیبانی و فناوری)

 • کارشناس خرید تجهیزات پژوهشی و فناوری
 • تسویه اعتبار ویژه

تلفن تماس : 29902238
 

سعادت علی یاری (رئیس اداره تجهیزات پژوهشی و فناوری)

 • صدور کد اخلاق زیستی
 • تجهیزات واحدها
 • تنخواه‌های داوری

 تلفن تماس :29902009
 

فرزانه رهبر (رئیس اداره خدمات پژوهشی و فناوری)

 • فرصت مطالعاتی
 •  دوره پسا دکترا

  تلفن تماس : 29902071
 

زهرا نصیرپور (کارشناس مسئول پژوهشی)

 • خرید تجهیزات شاعا
 • خرید تجهیزات ارزی

   تلفن تماس : 29902313
 

  معصومه کاظمی (کارشناس)

 • کارشناس زیر سیستم گلستان
 • درخواست اعتبار ویژه

  تلفن تماس : 29902246
 

  معصومه امینی (کارشناس پژوهشی)

 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
 • همیار پژوهشی

شماره تماس :   29905895
 

مهسا صدقی پور (کارشناس پژوهشی)

 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
 • کنفرانس های علمی بین المللی

شماره تماس : 29902313

بهزاد شیرزاده (کارشناس مسئول پژوهشی)

 • بررسی و تایید مقالات در گلستان

شماره تماس: 29902066-29902067

فعالیت های این مدیریت عبارتند از: 
قراردادهای برون سازمانی، تفاهم نامه با سازمان های خارج از دانشگاه، پایان نامه های دانشجویی مورد حمایت سازمان ها، فراخوان سازمان ها، داوری علمی اختراعات، کمیته زیست فناوری دانشگاه، معرفی دانشجویان برای طرح سربازی،کارآموزی و امور نخبگی 
 
کارشناس مسئول طرح های برون سازمانی

خانم پروانه عرفانیان دانشور(معاون حوزه مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه)

 • طرح‌های برون سازمانی
 • معاونت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
 

شماره تماس : 22431622- 29902245
 

خانم زهرا محبی (کارشناس پژوهشی)

 • طرح‌های برون سازمانی

شماره تماس : 29902317
 

خانم مهشاد غفاری (کارشناس پژوهشی)

 • امور پروژه ها

شماره تماس : 29902317

آقای وحید عسگری (کارشناس پژوهشی)

 • قراردادهای برون‌سازمانی

شماره تماس : 29902345
 

آقای قاسم قاسمی (کارشناس پژوهشی)

 • قراردادهای برون‌سازمانی

شماره تماس : 29902345
 

خانم معصومه مرادی (کارشناس پژوهشی)

 • طرح‌های برون سازمانی

شماره تماس: 29902249

آقای مسعود مسعودی

 • طرح‌های برون سازمانی

شماره تماس : 29902345